Pētījums par uzturu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

Uzturs ar samazinātu ogļhidrātu saturu (SCD/GAPS) autiskā spektra simptomu mazināšanai bērniem - pilotpētījums  

Maģistra darbs

Darba autore Silvija ĀBELE

Darba vadītāja Dr Med Asoc. prof. Laila MEIJA

 Latvijas Universitāte Studiju programma UZTURZINĀTNE

Rīga 2019


AUTISKĀ SPEKTRA TRAUCĒJUMU NOVĒRTĒJUMS 
Autisma ārstēšanas novērtējuma anketa (ATEC)


ATEC ir viena no svarīgākajām anketām, kas tika izmantotas pētījumā, ar mērķi parādīt bērnu progresu (AST mazināšanos), lietojot SCD/GAPS uzturu un ieteiktos vitamīnus un uztura bagātinātājus.

ATEC anketā ir 77 jautājumi, kas sadalīti četrās apakškategorijās, kuru ietvaros vecāki tika lūgti novērtēt bērnu simptomus pētījuma sākumā (janvāris) un beigās (marts):
  • I Runa / valoda / komunikācija (14 jautājumi)
  • II Socializēšanās (20 jautājumi)
  • III Sensorā / kognitīvā apzinātība (18 jautājumi)
  • IV Veselība / uzvedība (25 jautājumi).

Jo lielāks kopējais punktu skaits, jo smagāka autisma pakāpe jeb vairāk izteikti AST. ATEC punktu skaitu orientējoši var izmantot AST smaguma pakāpes novērtēšanai (bet ne diagnostikai).

ATEC anketai ir vērtība, salīdzinot rādītājus ilgākā periodā, jo tas ļauj izvērtēt lietotās terapijas ietekmi uz AST - jo mazāks punktu skaits, jo mazāk problēmu un tātad lielāks progress. Tāds novērojums bija arī vairumam Intervences grupas bērnu šajā pētījumā, kas apstiprina izmantotās terapijas efektivitāti. Pētījumā piedalījās gan bērni ar viegliem AST, kam uzrādījās zemāki ATEC rādītāji, gan bērni ar lielu ATEC punktu skaitu, kas liecina par smagu autismu.

Attēlā parādītas ATEC izmaiņas pētījuma laikā - grupas vidējais bērnu ATEC novērtējums pētījuma sākumā (janvāris) un beigās (marts). Dati rāda, ka Intervences grupā pētījuma ietvaros bērniem bija uzlabojums dažādās vērtētajās kategorijās, kas summāri izpaužas kā - 23 % ATEC punktu skaita samazinājums, kamēr Kontroles grupai šis samazinājums bija tikai – 6 %. Intervences grupā atšķirība starp pētījuma sākuma un beigu datiem ir statistiski nozīmīga (p 0,05).

Tomēr jautājums, kāpēc pētījuma sākumā (janvāris) redzama atšķirība starp grupām. Šo tendenci ne vien šajā, bet arī citās anketās varētu skaidrot ar faktu, ka Intervences grupā izvēlējās būt tieši tās ģimenes, kurās aug bērni ar izteiktākiem AST (līdz ar to - arī ar augstāku ATEC punktu skaitu), kas vēlējās iegūt uzlabojumu pētījuma laikā, ieviešot izmaiņas bērna ēdienkartē, to papildinot ar visiem ieteiktajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Jāņem vērā, ka Intervences grupā septiņi bērni (no desmit) bija ar AST diagnozi, kamēr Kontroles grupā – 3 bērni no sešiem bērniem bija ar AST diagnozi. (Viens bērns Kontroles grupā tika izslēgts no rezultātu analīzes, jo neizpildīja grupas noteikumus.)

Skatot bērnu izmaiņas pētījuma laikā simptomu apakškategorijās, bija redzams, ka visbūtiskākais samazinājums Intervences grupā bija Socializēšanās jomā, kā arī sadaļā Veselība un Uzvedība, kur izmaiņas ir statistiski nozīmīgas, attiecīgi, p 0,03 un p 0,02. Kontroles grupai tik būtiskas ATEC izmaiņas neparādījās. Visticamāk, ATEC punktu skaita samazinājums Intervences grupai socializēšanās, uzvedības un veselības jomās vērojams, pateicoties SDC/GAPS uzturam un lietotajiem uztura bagātinātājiem un vitamīniem. Šis rezultāts vērtējams kā pozitīvs un reāls ieguvums pētījuma ietvaros bērniem Intervences grupā.


ATEC / Autisma izpausmju stāsts īsumā:
• autisma simptomi pētījuma ietvaros bērniem Intervences grupā samazinājās par 23 %. 
• vislielākās izmaiņas bija simptomu grupā Socializēšanās un Veselība/Uzvedība.


Par ATEC

ATEC anketa ir viena no visplašāk lietotajām anketām autisma sabiedrībā. Ir anketas un testi (ADOS, CARS, u.c.), kas radīti autisma diagnostikai, taču ATEC (Autism Treatment Evaluation Checklist) anketa nav diagnosticējošais tests, bet radies kā instruments autisma ārstēšanas novērtēšanai.

ATEC testu 1990.-ajos izveidoja Bernard Rimland un Stephen M. Edelson (Rimland 1999) no Autisma pētniecības institūta ASV (Autism Research Institute) ar mērķi novērtēt autisma ārstēšanas efektivitāti un individuālo cilvēka progresu (Edelson 2016).

ATEC anketa ir brīvi pieejama Autisma pētniecības institūta (Autism Research Institute, ASV) mājas lapā 20 dažādās valodās, to izmanto vecāki, veselības speciālisti, pedagogi. Pēdējos 20 gados ATEC anketa tiešsaistē aizpildīta vairāk kā pusmiljonu reižu (Edelson 2016).

Pētījuma ietvaros tika veikta ATEC anketas validācija, un pētījuma autores entuziasma un ieguldītā papildus darba rezultātā www.autism.org vietnē jau ir pievienota ATEC anketa arī LATVIEŠU VALODĀ.

ATEC latviski šeit

ATEC anketas priekšrocības ir tās bezmaksas pieejamība, kā arī vienkāršība, salīdzinot ar citiem testiem, piemēram, ar maksas testu PDD-BI (Pervazīva attīstības traucējumu uzvedība), kas satur 188 jautājumus (Edelson 2016). ATEC anketas aizpildīšanai nav nepieciešams speciālists, par kura laiku un darbu būtu jāmaksā, bet vecāki var anketu aizpildīt paši.


Atsauces:

• Edelson S. M. 2016. Autism Research Institute, About the ATEC. https://www.autism.org/atec/, skatīts 08.11..2019. 
• Rimland B., Edelson S.M. 1999. Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC) Autism Research Institute; San Diego, CA, USA. https://www.autism.org/atec/atec-development/, skatīts 08.11.2019.