Pētījums par uzturu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

Uzturs ar samazinātu ogļhidrātu saturu (SCD/GAPS) autiskā spektra simptomu mazināšanai bērniem - pilotpētījums  

Maģistra darbs

Darba autore Silvija ĀBELE

Darba vadītāja Dr Med Asoc. prof. Laila MEIJA

 Latvijas Universitāte Studiju programma UZTURZINĀTNE

Rīga 2019


SENSORĀS JUTĪBAS NOVĒRTĒJUMS (SSP)

Anketa Īsais sensorais profils (SSP, Short Sensory Profile) novērtē bērnu jutību uz vidi – garšu, smaržu, skaņu, kustību, arī taustes sajūtu, u.tml. (McIntosh 1999). Anketā 38 jautājumi sadalīti septiņās apakšgrupās (Tomchek 2007):

  1. taktilais jutīgums (tauste)
  2. jutīgums uz garšu / smaržu
  3. jutīgums uz kustību
  4. nereaģē / meklē sajūtas
  5. audiālā (dzirdes) izšķirtspēja
  6. maz enerģijas / vājš
  7. vizuālais (redzes) / audiālais (dzirdes) jutīgums.

Vecāki novērtēja katru aspektu skalā no 0 (vienmēr) līdz 4 (nekad). Šī anketa, pretēji iepriekš apskatītajām (ATEC, MSEC, ASD) piešķir lielāku punktu skaitu, ja sensoro problēmu mazāk. Kopējais punktu skaits var būt no 38 (minimālais) līdz 190 (maksimālais).

SSP anketu vecāki aizpildīja pētījuma sākumā (janvāris) un beigās (marts).

Kā redzams attēlā, Intervences grupas vidējais rādītājs, kopā rēķinot visas septiņas anketas apakšsadaļas, martā būtiski pieaudzis (13 %), salīdzinājumā ar janvāri (p 0,02), kamēr Kontroles grupā tas nebūtiski samazinājies (-3 %). Tātad atkal redzam Intervences grupas bērnu ieguvumu pētījuma laikā.

Skatot bērnu simptomu izmaiņas apakškategorijās, bija redzams, ka pētījuma beigās bērni mazāk veidoja vai atdarināja īpatnējas skaņas, retāk veica neracionālas kustības, vairāk juta savu ķermeni (seju, rokas, apģērbu) un neaiztika citus cilvēkus.

Daudzo ieguvumu starpā Intervences grupā jāizceļ arī audio (dzirdes) un vizuālā (redzes) jutīguma mazināšanās, par ko liecina attiecīgās simptomu kategorijas SSP punktu pieaugums martā, salīdzinājumā pret janvāri.

No visām apskatītajām simptomu kategorijām Kontroles grupā bija vērojama neliela uzlabošanās tikai Vizuālā/audiālā jutīguma sadaļā, visās pārējās apakškategorijās – pozitīvu izmaiņu nebija, kas skaidrojams ar to, ka šīs grupas bērni pētījuma laikā nesaņēma pētījumā ieteiktos vitamīnus, kā arī šiem bērniem nebija SCD/GAPS uztura radīto ieguvumu veselībai.

 

SSP / sensorās jutības stāsts īsumā:

  • pētījuma laikā Intervences grupā par 13 % uzlabojās sensoro maņu rādītāji - bērni pētījuma beigās vairāk juta savu ķermeni, retāk veica neracionālas kustības, bija mazāk jutīgi uz gaismu un troksni.

Atsauces:

  • McIntosh, D. N., Miller, L. J., & Shyu, V. 1999. Development and validation of the Short Sensory Profile. In W. Dunn (Ed.), Sensory Profile manual, (pp. 59–73). San Antonio, TX: Psychological Corporation.
  • Tomchek S. D., Dunn W. 2007. Sensory Processing in Children With and Without Autism: A Comparative Study Using the Short Sensory Profile. The American Journal of Occupational Therapy, 6(2). https://pdfs.semanticscholar.org/9a4b/b736e519b8594b7ce8cf37d8f13c1e1f6667.pdf, skatīts 26.11.2019.