Pētījums par uzturu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

Uzturs ar samazinātu ogļhidrātu saturu (SCD/GAPS) autiskā spektra simptomu mazināšanai bērniem - pilotpētījums  

Maģistra darbs

Darba autore Silvija ĀBELE

Darba vadītāja Dr Med Asoc. prof. Laila MEIJA

 Latvijas Universitāte Studiju programma UZTURZINĀTNE

Rīga 2019


MENTĀLĀS SINTĒZES NOVĒRTĒJUMA ANKETA (MSEC)

Mentālā sintēze ir apzināts, mērķtiecīgs process, kura laikā no atmiņā saglabātiem objektiem tiek veidoti jauni mentāli attēli. Mentālā sintēze ir būtiska, lai saprastu darbības vārdu laikus, sarežģītus teikumus, telpiskos norādījumus u.tml. Neirotipiskiem bērniem mentālās sintēzes spējas pieaug līdz ar vārdu krājuma palielināšanos, tā īpaši strauji attīstās līdz bērna sešu gadu vecumam. Bērniem ar AST var būt plašs vārdu krājums, bet ne vienmēr izteiktas mentālās sintēzes spējas, tāpēc mentālā sintēze autiskajiem bērniem var sagādāt grūtības. Tāpēc testi, kas pārbauda vārdu krājumu autiskā spektra bērniem, var neatklāt, ka bērnam nav izteikta mentālās sintēzes spēja (Braverman 2018).

MSEC (Mental Synthesis Evaluation Checklist) jeb Mentālās sintēzes novērtējuma anketa izveidota ar mērķi papildināt ATEC anketu un novērtēt mentālās sintēzes attīstību bērniem ar AST (Braverman 2018). Šī testa korelācija ar ATEC anketu ir ļoti laba. MSEC anketu var lietot arī daļēji verbāliem vai neverbāliem bērniem. Līdzīgi kā ATEC, arī MSEC anketā augstāks punktu skaits nozīmē vairāk problēmu, šajā gadījumā – izteiktākas mentālās sintēzes grūtības.

MSEC anketā jautājumi grupēti divās daļās. Pirmajā daļā ir 20 jautājumi, kas novērtē bērna sapratni par dažādiem darbības vārdu laikiem, īpašības vārdiem, prasmi saprast sarežģītas pasakas u.tml. Pirmās daļas jautājumi ietver arī vienkāršus aritmētiskus uzdevumus, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu, piemēram, 7 + 6 un 6 x 7. Anketas otrajā daļā tiek izvērtēts, cik daudz laika bērns pavada ikdienas aktivitātēs, kādas terapijas piekopj, cik daudz laika pavada kopā ar pieaugušajiem un televizoru, datoru, telefonu.

MSEC anketu vecāki aizpildīja pētījuma sākumā (janvāris) un beigās (marts).

Attēlā parādīts MSEC novērtējums abām grupām pētījuma sākumā (janvāris) un beigās (marts). No rezultātiem redzams, ka MSEC vērtējums Intervences grupai pētījuma laikā samazinājies un atšķirība ir statistiski nozīmīga (p 0,03). Izsakot samazinājumu procentos (13. tabula), Intervences grupai vidējais MSEC punktu skaits martā, salīdzinot pret janvāri, bija mazinājies par -18 %, bet Kontroles grupai – par -17 %.

Šo gandrīz vienādo izmaiņu abām grupām varētu ietekmēt fakts, ka MSEC tests nav īsti piemērots jaunākiem bērniem, jo tas ietver matemātisko zināšanu – saskaitīšanas un reizināšanas prasmju – novērtējumu, kas šiem bērniem automātiski iedod zemāku MSEC vērtējumu. Intervences grupā trīs bērni bija jaunāki par 7 gadiem, Kontroles grupā – 2 bērni, un tas noteikti ietekmēja gan bērnu individuālo MSEC punktu skaitu, gan grupas vidējo rādītāju. Šis būtu pieskaitāms pie MSEC anketas ierobežojumiem.

Līdzīgi kā ATEC anketas vērtējumā, arī MSEC grafikā redzams, ka jau pētījuma sākumā bija vērojamas atšķirības starp grupām, kas skaidrojams ar to, ka Intervences grupā bija vairāk bērnu ar smagākām autisma izpausmēm un ar autisma diagnozi.


MSEC / Autisma izpausmju stāsts īsumā:

  • mentālās sintēzes spējas līdzīgā mērā uzlabojās abām grupām
  • MSEC anketa būtu īpaši jāpielāgo bērniem, kas jaunāki par 7 gadiem.


Atsauces:

  • Braverman J, Dunn R, Vyshedskiy A. 2018. Development of the Mental Synthesis Evaluation Checklist (MSEC): A Parent-Report Tool for Mental Synthesis Ability Assessment in Children with Language Delay. Children (Basel), 5(5): 62. https://www.mdpi.com/2227-9067/5/5/62/htm, skatīts 26.11.2019.